Osnovna šola načrtuje in izvaja razširjeni program skladno z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-K 2024), predmetnikom osnovne šole (Predmetnik … 2024) in pravilnikom o normativih in standardih…2024).

Nov koncept razširjenega programa (RaP) zajema nekatere dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • neobvezne izbirne predmete (umetnost, računalništvo, šport, tehnika);
 • neobvezni izbirni predmet tuji jezik;
 • interesne dejavnosti;
 • pevski zbor;
 • dopolnilni pouk;
 • dodatni pouk;
 • individualno in skupinsko pomoč;
 • podaljšano bivanje;
 • jutranje varstvo;
 • kolesarski izpit;
 • gibanje.

Temeljni namen razširjenega programa osnovne šole je vsem učencem omogočiti pogoje za spodbudno učno okolje, ki jim omogoča zdrav in celosten osebni razvoj.

Razširjeni program osnovne šole je treba razumeti kot komplementarni del obveznega programa, ker je mogoče namene in cilje tako enega kot drugega uresničevati samo v njuni povezanosti. Namen dejavnosti razširjenega programa je med drugim nadgraditi, dopolniti ali povezati cilje, ki so pomembni in potrebni za individualni razvoj posameznega učenca ali izhajajo iz specifike šole, okolja oziroma časa.

Namen razširjenega programa je učencem omogočati spoznavanje raznolikih možnosti za kakovostno in zdravo preživljanje ter samostojno načrtovanje prostega časa, saj kakovost preživljanja prostega časa pomembno vpliva na fizično, čustveno in duševno zdravje ter razvoj učencev.

Z razširjenim programom osnovna šola prispeva k:

 • nadgrajevanju in poglabljanju ciljev obveznega programa osnovne šole na drugačne načine,
 • doseganju ciljev razširjenega programa,
 • spoznavanju individualnih značilnosti in potreb učencev,
 • večji izbirnosti in participaciji učencev, ki se aktivno vključujejo v načrtovanje in izvajanje dejavnosti,
 • razvijanju različnih učenčevih interesov, spretnosti, znanja, kritičnega učenja, učnih in delovnih navad ter ustvarjalnosti učencev,
 • razvijanju sodelovanja in sodelovalnega učenja ter digitalnih veščin,
 • spodbujanju skrbi za telesno in duševno zdravje ter dobre odnose,
 • spodbujanju kulturno-umetnostne vzgoje, odgovornega odnosa do sebe in okolja ter za dejavno vključevanje v demokratično družbo,
 • ozaveščanju o pomenu in strategijah uravnavanja čustev, misli in vedenja, trajnostne naravnanosti in ohranjanja naravnega okolja,
 • spodbujanju kakovostnega preživljanja prostega časa in karierne orientacije.

Cilji razširjenega programa na ravni šole:

 • smiselna in kakovostna nadgradnja obveznega vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole, skladno s potrebami in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja;
 • zagotoviti spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno učno okolje za učenje, igro, druženje, sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali po njej;
 • ustvariti pogoje za uspešno samostojno ali sodelovalno učenje in pripravo učenk in učencev na pouk (opravljanje šolskih in domačih nalog ter drugih učnih obveznosti);
 • ponuditi učencem pester in raznolik nabor dejavnosti z vseh področij razširjenega programa;
 • omogočiti dostop do širokega izbora različnih učnih sredstev in pripomočkov (didaktična sredstva, informacijsko-komunikacijska tehnologija) ter raznolikih učnih virov (tiskani, digitalni itd.);
 • zagotoviti skupinsko ter individualno podporo in usmerjanje učencev pri vključevanju v dejavnosti razširjenega programa od aktivnega načrtovanja do sodelovanja pri izvajanju ter spremljanju in evalvaciji (formativno spremljanje);
 • zagotoviti interdisciplinarnost med vsebinami posameznih področij.

Cilji razširjenega programa na ravni učencev:

 • glede na lastne potrebe, interese in cilje izbirajo dejavnosti razširjenega programa;
 • razvijajo zmožnosti za razumevanje in uravnavanje procesov lastnega učenja ter se usposabljajo za izbiro svoje nadaljnje izobraževalne poti in vseživljenjsko učenje;
 • razvijajo delovne navade, znanje in veščine, ki so ključne za njihovo učno in siceršnjo uspešnost;
 • razvijajo različne vrste pismenosti, večjezičnost in zmožnosti sporazumevanja v različnih jezikih;
 • usvajajo znanje in veščine prve pomoči ter se usposabljajo za ustrezno odzivanje in za samopomoč v stresnih okoliščinah;
 • kakovostno preživljajo svoj prosti čas ter razvijajo zdrav življenjski slog (npr. zdravo prehranjevanje, gibanje itd.);
 • razvijajo socialno-komunikacijske veščine (veščine sodelovanja in upoštevanja drugih);
 • razvijajo veščino samoregulacije (samozavedanje, aktivno poslušanje, empatijo, zmožnost samoobvladovanja, nadzor jeze itd.);
 • usvajajo znanje in spoštljiv odnos do lastne kulture ter nacionalne in svetovne kulturno-umetniške dediščine.

Načela razširjenega programa so:

 • Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti programa.
 • Načelo avtonomije in odgovornosti.
 • Načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela.
 • Načelo uresničevanja potreb, interesov učencev in enakih možnosti.
 • Načelo formativnega spremljanja in samoregulacije.
 • Načelo ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti.
 • Načelo strokovne podpore in pogojev za izvedbo.